REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ”PHOTO FAKTORIA”

>> Regulamin do pobrania <<

 

§ 1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim z siedzibą przy ul. Fryderyka Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański, identyfikujące się numerem NIP 6040106765, REGON 220707640, dalej zwane „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 1.03.2021 o godz. 12:00 a kończy się dnia 31.08.2021  r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§ 2 Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem chęci udziału w konkursie oraz zaakceptowaniem regulaminu konkursu i karty zgłoszeniowej, zawartej w załączniku do regulaminu (Załącznik nr 1).
 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku nieukończenia 18 roku posiada zgodę opiekunów prawnych,
  3. posiada konto w serwisie Instagram,
  4. wykona Zadanie Konkursowe.
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik zamieści na swoim koncie w serwisie Instagram pracę konkursową na temat: Zdjęcia Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim i oznaczy pracę konkursową w opisie hashtagami: #faktoriahandlowa i #photofaktoria oraz oznaczy użytkownika @faktoriahandlowa na wykonanej pracy konkursowej.
 6. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza:
  • zaobserwowanie profilu @faktoriahandlowa w serwisie Instagram,
  • zamieszczenie w serwisie Instagram dowolnej formy wyrazu twórczego, w szczególności takiej jak: fotografia, utwór audiowizualny, kolaż, rysunek, GIF możliwą do zamieszczenia w serwisie Instagram i zgodną z regulaminem serwisu Instagram,
  • oznaczenie pracy konkursowej hashtagami: #faktoriahandlowa i #photofaktoria oraz oznaczenie użytkownika @faktoriahandlowa na wykonanej pracy konkursowej.
 7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  2. działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram;
  3. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
  4. naruszają regulamin serwisu Instagram;
  5. użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

 

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawo autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Organizator nieodpłatnie nabywa licencję niewyłączną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie, na korzystanie z wyrazu twórczego, stanowiącego pracę konkursową wyłącznie za zgodą autora, w następujących polach eksploatacji:
  • rozpowszechnianie przez CKiS pracy konkursowej w całości lub części, na stronie internetowej CKiS (www.ckis-pruszcz.pl, faktoria-pruszcz.pl), oraz profilach CKiS na internetowych portalach społecznościowych (np. www.facebook.com/ckispruszczgdanski, www.facebook.com/Faktoria Handlowa, www. https://www.instagram.com/faktoriahandlowa/), oraz na materiałach drukowanych, rozpowszechnianych w ramach działań promocyjnych/informacyjnych CKiS (np. plakaty, ulotki, itp.),
  • utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką, cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku;
  • wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie w całości i części w materiałach promocyjnych/reklamowych/informacyjnych – niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku, w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
  • wprowadzenie do obrotu, bez żadnych ograniczeń ilościowych; odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie osobom trzecim;
  • wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych.

§ 4 Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3osobową Komisję, dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzca). Decyzje Komisji Konkursu są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego od daty rozpoczęcia do zakończenia Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników w minionym miesiącu kalendarzowym prac i wyłoni Uczestnika, który najlepiej wykona Zadanie Konkursowe pod kątem jego atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę.
 3. Zwycięzcy Konkursu        przyznane       zostaną           następujące    nagrody:
 • możliwość darmowego wstępu na teren Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim dla Zwycięzcy i wybranych przez niego dwóch osób towarzyszących w uzgodnionym z przedstawicielem Organizatora terminie, wraz z darmowym oprowadzaniem po terenie Faktorii Handlowej przez przewodnika oraz możliwością uczestnictwa w zamkniętych, godzinnych warsztatach o wybranej przez Zwycięzcę tematyce spośród możliwości przedstawionych przez przedstawiciela Organizatora (strzelanie z łuku, lepienie z gliny, warsztaty runiczne)
 • nagrody rzeczowe w formie i ilości wedle uznania Organizatora
 1. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w trzecim dniu roboczym od zakończenia minionego miesiąca kalendarzowego.
 2. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej, w serwisie Instagram.
 3. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi, w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska i adresu e-mail. Nagrody rzeczowe przekazane mogą być Zwycięzcy jedynie na terenie Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim lub Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu

Gdańskim

 1. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Zwycięzca nie otrzyma Nagrody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych, wymaganych do przekazania Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 3. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 4. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 5. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody.
 6. W Konkursie można otrzymać Nagrodę więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody, na nagrodę pieniężną.

§ 5 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych     Uczestników, jest        Kontakt z

Organizatorem jest możliwy korespondencyjnie, pod adresem ul. Fryderyka Chopina 34,

83-000 Pruszcz Gdański oraz na adres e-mail biuro@faktoria-pruszcz.pl

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja umowy, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest:
  • umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
  • umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
  • opublikowanie informacji o laureatach, – archiwizację dokumentów.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 5. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail biuro@faktoria-pruszcz.pl
 7. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 8. Dane osobowe         nie       są        transferowane            do        państwa          trzeciego,        ani       organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6 Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Photo Faktoria” na adres e-mail biuro@faktoria-pruszcz.pl lub adres korespondencyjny Organizatora ul. Fryderyka Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym, wysłanym na adres podany w piśmie, zawierającym reklamację lub na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń, przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

§ 7 Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 3. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu, za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet, pod adresem URL na fanpage Organizatora, pod adresem URL facebook.com/FaktoriaHandlowa, stronie internetowej Organizatora pod adresem URL www.faktoria-pruszcz.pl/i w siedzibie Organizatora.
 4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo, zgodnie z przepisami prawa.
 6. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram, ani z nim związany.
 7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności, mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

„Photo Faktoria”

Formularz wypełnić drukowanymi literami lub pismem maszynowym.

* W przypadku osób, które w momencie zgłoszenia nie osiągnęły pełnoletności należy podać imię, nazwisko, numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego. Formularz, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku podpisuje rodzic/opiekun prawny.

 1. Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………………..
 2. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* ………………………………………………………………..
 3. Numer telefonu kontaktowego lub/i adres e-mail……………………………………………………………
 4. Informacje dodatkowe dla organizatora konkursu …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Niepotrzebne skreślić

 

 Oświadczam, że zapoznałem się/oraz moje dziecko* z Regulaminem, akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję się do stosowania do jego postanowień.

 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz  art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) dobrowolnie wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystanie zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć w jakiejkolwiek formie i na wszystkich polach eksploatacji wyłącznie w celu realizacji działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez nazwa administratora Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.

 

         Oświadczam że:

 1. uczestnik Konkursu jest autorem złożonej pracy i posiada prawa autorskie majątkowe do tego utworu, oraz że nie narusza on praw osób trzecich,
 2. Organizator nieodpłatnie nabywa licencję niewyłączną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie, na korzystanie z utworu stanowiącego pracę konkursową na następujących polach eksploatacji: – rozpowszechnianie przez CKiS pracy konkursowej w całości lub części, na stronie internetowej CKiS (www.ckis-pruszcz.pl, faktoria-pruszcz.pl), oraz profilach CKiS na internetowych portalach społecznościowych (np. www.facebook.com/ckispruszczgdanski, www.facebook.com/Faktoria Handlowa), oraz na materiałach drukowanych, rozpowszechnianych w ramach działań promocyjnych/informacyjnych CKiS (np. plakaty, ulotki, itp.),
  • utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką, cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku;
  • wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie w całości i części w materiałach promocyjnych/reklamowych/informacyjnych – niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku, w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
  • wprowadzenie do obrotu, bez żadnych ograniczeń ilościowych; odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie osobom trzecim;
  • wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych.
 3. autor pracy konkursowej zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do pracy.

 

Klauzula informacyjna CKIS dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zostałem/Zostałam poinformowana, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Sport w Pruszczu Gdańskim przy ul. Fryderyka Chopina 34, ckis@pruszcz-gdanski.pl,
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych – Krzysztofa Pukaczewskiego, do którego osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email iodckis@pruszcz-gdansk.pl,
 3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu „Photo Faktoria”, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Organizatora, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w „Karcie zgłoszenia” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

−  umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,

− umożliwienie przeprowadzenia konkursu,

− opublikowanie informacji o laureatach,

− archiwizację dokumentów.

 1. Administrator przetwarza wizerunek uczestników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. W szczególności dane osobowe mogą być przekazywane:

− podmiotom i organizacjom samorządowym oraz współpracującym z administratorem danych w zakresie organizacji Konkursu, w szczególności jednostkom samorządowym gminy Pruszcz Gdański zajmującym się promocją gminy, usługobiorcom przetwarzającym na zlecenie Organizatora materiały pokonkursowe,

− organowi założycielskiemu.

 1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do momentu ogłoszenia wyników konkursu, dane osobowe laureatów konkursu będą przetwarzane na stronie internetowej administratora przez rok od ogłoszenia wyników Konkursu oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych zgodnie z udzieloną licencją niewyłączną.
 2. Na zasadach art. 15 – 21 RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia, prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania jej danych, prawo do żądania usunięcia.
 3. Osoba która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds.

ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.

 1. Podanie Administratorowi danych osobowych w załączniku nr 1 do regulaminu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału Konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

 

 

 

………………………………………………….

(podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego*)