Konferencja Origines V. Rozkwit-Kryzys-Odbudowa w dniach 6-7 września 2018

W dniach 6-7 września 2018 Faktoria Handlowa będzie gościć międzynarodową konferencję naukową Origines et Mutationes, współorganizowaną przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego i Miasto Pruszcz Gdański. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia na stronie  www.origines.ug.edu.pl.

Program konferencji:

Czwartek/Thursday 06.09.2018

09:00 otwarcie obrad/opening speeches

10:00-10:30 przerwa kawowa/coffee break

10:30– 12:00 Sesja 1/Session 1: Kryzys i odbudowa w życiu miast/ Crisis and restoration in the cities

10:30– 10:50 Piotr Łozowski (UwB): Metody pomiaru rozwoju gospodarczego miasta w późnym średniowieczu z wykorzystaniem ksiąg sądowych/ Methods of the measuring the city’s economic development in the late Middle Ages according to juridical books.

10:50– 11:10 Cezary Kardasz (TNT): Rynek kredytowy jako wskaźnik położenia gospodarczego miasta w późnym średniowieczu – wybrane przykłady z miast południowego pobrzeża Bałtyku/ The credit market as an indicator of the city’s economic position in the late Middle Ages- based on selected examples from the
cities of the southern Baltic coast.

11:10– 11:30 dyskusja/ discussion

11:30– 12:00 przerwa kawowa/ coffee break

12:00-13:30 przerwa obiadowa

Sesja 2/ Session 2: Kryzys religijny i reformy/ Religious crisis and its reforms

12:00– 12:20 Kamil Kajkowski (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie): Kryzys monarchii piastowskiej a problem tzw. reakcji pogańskiej/ Crisis of the Piast monarchy and the problem of the so-called pagan reaction

12:20– 12:40 Adam Lubocki (UG): „Rewolucje pogańskie” jako moment kryzysowy dla chrześcijaństwa na
przykładzie Królestwa Węgierskiego w XI w./ “Pagan revolutions” as a crisis moment for Christianity on the example of the Kingdom of Hungary in the 11th century.

12:40– 12:55 Sebastian Wysokowicz (UG): Chrystianizacja Prusów w świetle akt synodalnych diecezji pruskich z XV w. – kryzys czy sukces/ Christianization of the Old Prussians in the lightof the synodal acts of the Prussian dioceses from the 15th century -crisis or success.

12:55– 13:30 dyskusja/discussion

13:30– 15:00 przerwa obiadowa/lunch break

15:00– 16:00 Sesja 3/Session 3: Kryzys polityczny/Political crisis

15:00– 15:20 Aleksandra Sienkiewicz-Syldatk (UG): Imperium Lagidów- potęga, kryzys i próba odbudowy

15:20- 15:40 Fatima Rhorchi (Moulay Ismail University, Meknes, Morocco): The Maraboutic Crisis: an important interlude between the Saadi and Alawidynasties in Morocco

15:40– 16:00 dyskusja/discussion

16:30– 17:00 przerwa kawowa/coffee break

17:00-18:00 Sesja 4/Session 4: Kryzysy w rodzinie/Crisis in the family

17:00– 17:20 Aleksandra Girsztowt (UG, BE): Family Affair – crisis and family in Early Modern Malbork/ Sprawa rodzinna– kryzys i rodzina we wczesnonowożytnym Malborku.

17:20– 17:40 Anna Mareike Schönle (Jewish Museum, Vienna): Conflict and parallel existence of different areas in Königsberg’s social life around 1900 with particular focus in Bismarck’s social law.

17:40– 18:00 dyskusja/ discussion

Piątek/Friday 07.06.2018

09:00-10:30 Sesja5/Session 5: Kryzys i odbudowa gospodarki wiejskiej/ Crisis and reconstruction of the
rural economy

09:00– 09:20 Rafał Kubicki (UG): Uszkodzenia, zniszczenie i odbudowa młynów wodnych i wiatraków w
średniowiecznych Prusach Zakonnych/ Damage, destruction and reconstruction of water mills and windmills in the late medievalPrussia.

09:20- 09:40 Grzegorz Woliński (UG): Uwagi na temat zniszczeń i odbudowy gospodarki wiejskiej komturstwa tucholskiego w 1. poł. XV w./ Remarks on the destruction and rebuilding of the rural economy of the Tuchola commandment in the first half XV century.

09:40– 10:00 Monika Kozłowska (UwB): Wysokość plonów rolnych jako wskaźnik kryzysu XVII wieku/The amount of agricultural crops as an indicator of the crisis of the 17th century.

10:00-10:30 dyskusja/ discussion

10:30– 11:00 przerwa kawowa/coffee break

11:00– 12:00 Sesja 6/Session 6 Kryzys kobiecości, kryzys męskości/Crisis of the feminity and masculinity

11:00– 11:20 Anna Łysiak– Łątkowska (UG): Oświeceniowy projekt natury, rozumu i wolnej woli jako perspektywa (samo)świadomości kobiet/ Enlightenment’s project of nature,
reason and free will as a perspective of women’s (self) consciousness.

11:20– 11:40 Anders Fröjmark (Kalmar ) Crisis and New Directions: Duchess Ingeborg H å kansdotter
and the Struggle for Power in Scandinavia 1318–1332/ Kryzys i nowy kierunek – księżna Ingeborg H å kansdotter i walka o władzę w Skandynawii 1318–1332.

11:40– 12:00 dyskusja/discussion

12:00-13:30 przerwa obiadowa/lunch break

13:30-14:30 Sesja 7/Session 7: Potęga, upadek i odbudowa/ The power, the fall, the renew.

13:30– 13:50 Przemysław Jędrzejewski (UP Kraków) Sprawa reorganizacji armii koronnej na przykładzie wojska stacjonującego w województwie krakowskim w dobie Sejmu Wielkiego/ The issue of the
reorganization of the crown army on the example of an army stationedin the Cracow voivodeship during the Great Sejm.

13:50– 14:10 Patryk Bukowski (UW): Serbia– sinusoida potęgi i upadku/ Serbia – a sinuosid of power and
fall.

14:10– 14:30 Waldemar Borzestowski (UG): Joseph von Eichendorff wobec inicjatywy odbudowy zamku w Malborku/Joseph von Eichendorff towards the initiative to rebuild the castle in Malbork.

14:30– 15:00 dyskusja/discussion

15:00– 15: 30 podsumowanie obrad / conclusions

16:00 – 19:00 Sesja lokalna

16:00– 16:20 TomaszJagielski: Żuławy Gdańskie w XX wieku – mała kraina z wielką historią.

16:20– 16:40 Daniel Czerwiński: 25 pułk lotnictwa myśliwskiego. Zarys działalności pruszczańskiej jednostki myśliwskiej.

16:40– 17:00 Jakub Żak: Zespół dworsko-ogrodowy w Gołębiewie Średnim. Zarys historii.

17:00– 17:30 dyskusja, przerwa kawowa

17:30– 17:50 MarekKozłow: Tożsamość miejsca w relacjach mieszkańców Pruszcza i okolic.

17:50– 18:10 Bartosz Gondek: Miasto odkrywane na nowo. Od średniowiecznych piwnic do XIX wiecznych dworów i komórek.

18:10– 18:30 Artur Jendrzejewski: Przełomowe wydarzenia, znani ludzie – wpływ pruszczańskiej “Jedynki” na budowę lokalnej historii i tożsamości na podstawie materiałów z kronik szkolnych.

Jan Hlebowicz: Duchowni katoliccy Pruszcza Gdańskiego w kleszczach dwóch totalitaryzmów – ks. Johannes Wohlert, ks. Józef Dydymski, ks. Józef Waląg.

18:30– 19:00 dyskusja

19.00– zakończenie obrad